EN
PASMO S110F
PASMO S230F
PASMO S520F
PASMO S520FAP
PASMO S970F
PASMO S970FAP
PASMO S970T
PASMO S930T
PASMO S930TP
PASMO C02
PASMO S930T
PASMO S121F
PASMO S111
PASMO S121FAP
PASMO S930TP
PASMO S111
*选择产品进行对比
PASMO S110F
了解更多
PASMO S230F
了解更多
PASMO S520F
了解更多
PASMO S520FAP
了解更多
PASMO S970F
了解更多
PASMO S970FAP
了解更多
PASMO S970T
了解更多
PASMO S930T
了解更多
PASMO S930TP
了解更多
PASMO C02
了解更多
PASMO S930T
了解更多
PASMO S121F
了解更多
PASMO S111
了解更多
PASMO S121FAP
了解更多
PASMO S930TP
了解更多
PASMO S111
了解更多
型号 S110F S230F S520F S520FAP S970F S970FAP S970T S930T S930TP - S930T S121F - S121FAP S930TP S111
尺寸 长度:720mm
宽度:385mm
高度:728mm
长度:770mm
深度:520mm
高度:969mm
长度:940mm
宽度:640mm
高度:1512mm
宽度:940mm
深度:640mm
高度:1512mm
长度:770mm
宽度:520mm
高度:1444mm
长度:770mm
宽度:520mm
高度:1444mm
长度:829mm
宽度:550mm
高度:1553mm
宽度:380MM
深度:635MM
高度:803MM
宽度:380MM 深度:635MM 高度:803MM - 长度:635mm
宽度:380mm
高度:803mm
长度:785mm
宽度:485mm
高度:850mm
- 长度:890mm
宽度:530mm
高度:980mm
长度:635mm
宽度:380mm
高度:803mm
长度:676mm
宽度:510mm
高度:817mm
净重 90Kg 168Kg 226Kg 246Kg 226Kg 246Kg 280Kg - - - 110Kg 168Kg - 250Kg 120Kg 150Kg
散热方式 风冷右侧排风 风冷左右两侧排风 风冷上排风
风冷后排风
风冷上排风
风冷后排风
风冷上排风
风冷后排风
风冷上排风
风冷后排风
风冷左右两侧排风 风冷右侧排风 风冷右排风 - 风冷右侧排风 风冷左右两侧排风 - 风冷上排风 风冷右侧排风 风冷右侧排风
标准电源 220V-50Hz 220V-50Hz 220V-50Hz
380V-50Hz
220V-50Hz
380V-50Hz
220V-50Hz
380V-50Hz
220V-50Hz
380V-50Hz
380V-50Hz 220V-50Hz 220V-50Hz,380V-50Hz - 220V-50Hz 220V-50Hz
380V-50Hz
- 220V-50Hz
380V-50Hz
220V-50Hz
380V-50Hz
220V-50Hz
380V-50Hz
功率 1.5KW 3KW 3.2KW 4.2KW 3.2KW 4.5KW 4.8KW 1.8KW 2KW - 1.8KW 3.5KW - 4.5KW 2KW 2.2KW
储料槽容量 6.5L 9.5L*2 12.5L*2 12.5L*2 9.5L*2 9.5L*2 12.5L*2 9.5L 9.5L - 9.5L 9.5L*2 - 9.5L*2 9.5L 25L
制冷缸容量 1.6L 1.6L*2 2.0L*2 2.0L*2 2.5L*2 2.5L*2 2.5L*2 2.0L 2.0L - 2.0L 2.0L*2 - 2.0L*2 2.0L 2.0L
膨化系统 重力下料式 重力下料式 重力下料式 气泵式 重力下料式 气泵式 气泵式 重力下料式 气泵式 - 重力下料式 重力下料式 - 气泵式 气泵式 气泵式
膨化率 20~30% 20~30% 20~30% 45~65% 20~30% 35~65% 40~75% 20~30% 35~65% - 20~30% 20~30% - 35~65% 35~65% 40~75%
首缸制冷时长 8~10min 8~10min 7~9min 6~7min 7~9min 6~7min 5~7min 6~8min 6~8min - 6~8min 8~10min - 8~9min 6~8min 5~7min
每小时产量(80g/支) 200支 300支 470支 520支 500支 600支 700支 260支 320支 - 260支 450支 - 550支 320支 400支
连续产量(80g/支) >=15支 >=15支(单缸) >=15支(单缸) >=20支(单缸) >=25支(单缸) >=30支(单缸) >=40支(单缸) >=20支 >=25支 - >=20支 >=20支(单缸) - >=25支(单缸) >=25支 >=50支
预冷保鲜功能 - -
自动化霜功能 × × × × × × - -
加热解冻功能 × × × × × × - -
巴式杀菌功能 × × × × × x - - - × × -
重量 - - - - - - - 110Kg 120Kg - - - - - - -